Obserwujesz 0 usług
usługi i oferty, ceny usług auslugi.pl

Regulamin korzystania z Serwisu - auslugi.pl


1. Postanowienia ogólne:
Korzystać z serwisu może każdy kto zaakceptuje ten regulamin, jeżeli nie zgadzasz się na zaakceptowanie tego regulaminu prosimy o opuszczenie stron naszego serwisu.

- Podmiotem zarządzającym serwisem jest firma:

E-GRUPA

- Dodawanie ofert w serwisie jest możliwe dla niezarejestrowanych użytkowników.
- Każdy użytkownik, dodając ofertę w serwisie auslugi.pl wyraża zgodę na:
- otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez administratora jak i przez jego partnerów.
- na otrzymywanie odpowiedzi na swoje oferty przez innych użytkowników serwisu.
- wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

2. Usługi - Ogłoszenia

- Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie auslugi.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi treści pozostające pod ochroną praw patentowych, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.
 - Dodatkowo zabrania się oferowania i reklamowania towarów takich jak: broń, narkotyki, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, pornografii, towarów pochodzących z kradzieży, towarów na sprzedaż których wymagana jest koncesja, informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe itp. towarów, które nie istnieją .
- Zabronione jest wielokrotne umieszczanie ogłoszeń o tej samej treści w dziale ogłoszeń bezpłatnych w czasie krótszym niż 2 dni.
- Dodawanie usług bezpłatnych zawierających  sam adres strony www w tytule ogłoszenia lub sam adres www w treści ogłoszenia. (takie ogłoszenia są edytowane bądź usuwane)
 - Ogłoszenia dodawane przed ich publikacja w serwisie podlegają weryfikacji przez administratorów auslugi.pl. Po wstępnym sprawdzeniu zostają opublikowane na serwisie.

3. Odpowiedzialność
- Serwis auslugi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
- auslugi.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie ogłoszeniodawców ani za oferowane przez nich towary i usługi w ramach ogłoszeń.
- Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewniamy wszystkim użytkownikom strony, możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika, usunięte z serwisu.
- W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, do której doszło poprzez serwis auslugi.pl zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
- auslugi.pl nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów  treści zamieszczone w ogłoszeniach zostaną wykorzystane.
- auslugi.pl nie odpowiada za ewentualne straty poniesione z powodu wadliwego działania serwisu
- Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń naruszających prawo lub niniejszy regulamin auslugi.pl bez podania przyczyn.

4. Płatności
Czynności dokonywane w ramach serwisu sa generowane poprzez system Platnosci.pl, które nie mają charakteru czynności bankowych.
System Platnosci.pl jest systemem szybkiej obsługi płatności na rzecz dysponenta Serwisu z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz Klientów i Użytkowników obsługiwania transakcji za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.W ramach Systemu Platnosci.pl jest obsługiwany :moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych w technologii PayByLink;moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi w opcji: Protected Payment; Moduł płatności dokonywanych w drodze wysłania sms Premium dostępny w Systemie Platnosci.pl, obsługiwany jest przez Centrum Technologii Mobilnych.
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu zapewnia, że narzędzia systemowe Systemu Platności.pl spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach Systemu Platnosci.pl informacje są odpowiednio szyfrowane;

Dysponent Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany standardów bezpieczeństwa, w szczególności gdy taka zmiana jest wynikiem zmian dokonanych przez Partnerów Systemu Platnosci.pl w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa przez nich stosowanych.

Klient i Użytkownik nie mogą dokonywać jakichkolwiek zmian w narzędziu systemowym, ingerować w jego funkcjonalność bądź postępować niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje Użytkowników dotyczące usług świadczonych w ramach działania Serwisu Użytkownik powinien zgłaszać drogą mailową. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Właściciela serwisu współdziałania z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Partnerami Systemu Platnosci.pl, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu Platnosci.pl odpowiednich informacji.

Właściciel serwisu auslugi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie polecenia , jak również za niemożność uzyskania informacji z baz danych Serwisu będących następstwem innych zdarzeń niezależnych od właściciela, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej, zamieszek, rozruchów, działań wojennych, klęsk żywiołowych, zmian w prawie, decyzji organów władzy, działań przestępczych, hakerskich itp.

6. Klauzula siły wyższej
Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu , jeżeli jest to następstwem siły wyższej.

7. Postanowienia końcowe
Serwis auslugi.pl zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników nie przestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników.
- auslugi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników bądź zmianę adresu internetowego, pod którym jest on opublikowany.
- Serwis auslugi.pl zastrzega sobie prawo czasowego przerywania działalności witryny, w przypadku awarii, lub innych przyczyn niezależnych od nas, albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
- Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych i nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników. Adresy IP wykorzystywane są również w celu diagnozowania działania serwerów oraz ewentualnych nadużyć i naruszeń bezpieczeństwa
- Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
- Zespół auslugi.pl zobowiązuje się do udzielenia pomocy użytkownikom serwisu w miarę swoich możliwości.

- Wszelkie uwagi co do funkcjonalności serwisu prosimy kierować pod adres e-mail: admin(at)egrupa.pl
Życzymy przyjemnego korzystania z naszego serwisu,

Zespół auslugi.pl


ogłoszenia
Usługi Oferty - auslugi.pl 2017r.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
 
Serwisy Internetowe E-GRUPA